LIETUVOS STUDENTŲ SPORTO ASOCIACIJOS
Į S T A T A I

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos studentų sporto asociacija (toliau – LSSA) yra savanoriška visuomeninė sporto organizacija, universiteto statusą turinčių aukštųjų mokyklų sporto klubų (centrų) ir studentų sporto lygų sąjunga.
2. LSSA yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose, emblemą, vėliavą, ženklelį. LSSA – ne pelno siekianti organizacija. Ji glaudžiai bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK), sporto šakų federacijomis bei kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.
3. Asociacijos veikla plėtojama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4. LSSA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. LSSA veikla grindžiama Olimpinės chartijos principais bei Tarptautinės universitetinio sporto federacijos (FISU) įstatais, pritaikytais Lietuvos Respublikai.
5. LSSA gali būti kito juridinio asmens ar užsienio organizacijos steigėju ar dalyviu.
6. LSSA buveinė Sporto g. 6, Kaunas; elektroninio pašto adresas: studentusportas@gmail.com Interneto puslapio adresas: www.lssa.lt

II SKYRIUS. LSSA VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Pagrindiniai LSSA tikslai:
7.1. Siekti, kad studentai susiformuotų teisingas socialines nuostatas, kūno kultūros ir sporto vertybių atžvilgiu, jomis vadovautųsi ir siektų tobulėti.
7.2. Propaguoti studentų sportą, kūno kultūrą, ir turizmą, kaip sveikatos stiprinimo bei kultūrinio ir tautinio dvasingumo šaltinį.
7.3. Remti studentų sporto, kūno kultūros ir turizmo vystymąsi, rūpintis studentų fiziniu lavinimu bei doroviniu auklėjimu.
7.4. Koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus.
8. LSSA, įgyvendindama savo tikslus:
8.1. Rengia Lietuvos universiadas ir kitas studentų sporto varžybas.
8.2. Bendradarbiauja su kitų šalių studentų sporto organizacijomis.
8.3. Siekia, kad svarbiausiose studentų tarptautinėse varžybose Lietuvai atstovautų stipriausi studentai sportininkai.
8.4. Aprūpina Lietuvos studentų rinktinių narius sportiniu ir turistiniu inventoriumi.
8.5. Teikia paramą aukštųjų mokyklų sporto klubams (centrams) bei studentų sporto lygoms ir skatina plėsti jų skaičių.

III SKYRIUS. LSSA NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9. LSSA nariai – universiteto statusą turinčių aukštųjų mokyklų sporto klubai (centrai) ir studentų sporto lygos, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti kaip juridiniai asmenys ir pripažįstantys įstatus bei mokantys nario mokestį. LSSA nariais gali būti ir fiziniai asmenys: LSSA Garbės nariai, pagrindiniai rėmėjai, pasižymėję studentų sporte veteranai ir kiti.
10. Asociacijos nariai turi šias teises:
10.1. Siūlyti savo atstovus į LSSA vadovaujančius organus;
10.2. Deleguoti savo atstovus į generalinę asamblėją;
10.3. Naudotis priklausančiais LSSA sporto įrenginiais; dalyvauti organizuojamose treniruočių stovyklose, seminaruose bei kituose LSSA renginiuose;
10.4. Atstovauti Lietuvos studentų rinktinei tarptautinėse ar tarpvalstybinėse sporto varžybose ir šventėse, kituose renginiuose;
10.5. Nešioti asociacijos emblemą, ženklelį;
10.6. Teikti pasiūlymus LSSA veiklai gerinti;
10.7. Gauti atsakymą į savo pasiūlymą ar kreipimąsi;
10.8. Išstoti iš LSSA.
11. Asociacijos nariai privalo:
11.1. Laikytis LSSA įstatų, generalinės asamblėjos, asamblėjos ir vykdomojo komiteto nutarimų bei sprendimų;
11.2. Mokėti nario mokestį;
11.3. Kelti studentų fizinį parengtumą bei sportinį meistriškumą;
11.4. Propaguoti kūno kultūrą ir sportą;
11.5. Saugoti LSSA turtą;
11.6. Padėti LSSA vykdyti sporto varžybas ir kitus renginius.
12. Išstojimo iš LSSA atveju nario mokesčiai ar kitaip asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

IV SKYRIUS. LSSA STRUKTŪRA IR VALDYMAS
13. LSSA valdymo organai yra šie:
13.1. Generalinė asamblėja - LSSA aukščiausias organas.
13.2. Asamblėja – turi dalį generalinės asamblėjos įgalinimų.
13.3. Nuolatinės ir laikinosios komisijos.
13.4. Vykdomasis komitetas - kolegialus LSSA valdymo organas.
14. LSSA operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo prezidentas, du viceprezidentai ir generalinis sekretorius.
 
V SKYRIUS. GENERALINĖ ASAMBLĖJA
15. Generalinė asamblėja turi visus visuotinio narių susirinkimo įgalinimus.
16. Generalinę asamblėją sudaro universiteto statusą turinčių aukštųjų mokyklų sporto klubų (centrų) ir studentų sporto lygų įgalioti delegatai. Delegatų atstovavimo normą nustato vykdomasis komitetas. Baigiančio kadenciją vykdomojo komiteto nariai generalinėje asamblėjoje dalyvauja su delegatų teisėmis.
17. Generalinė asamblėja šaukiama kas 4 metai.
18. Generalinėje asamblėjoje sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, išskyrus įstatų pakeitimo ir organizacijos paleidimo klausimus (2/3 balsų). Generalinės asamblėjos sprendimai yra teisėti, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų.
19. Generalinę asamblėją sukviečia prezidentas.
20. Generalinė asamblėja:
20.1. Išklauso prezidento, generalinio sekretoriaus, komisijų pirmininkų ir revizijos komisijos ataskaitas;
20.2. Tvirtina asociacijos veiklos finansinę ataskaitą;
20.3. Priima arba pašalina asociacijos narius;
20.4. Renka prezidentą, viceprezidentus, generalinį sekretorių, vykdomąjį komitetą ir revizijos komisiją;
20.5. Nustato nario mokesčio dydį;
20.6. Priima veiklos programą;
20.7. Tvirtina asociacijos biudžetą;
20.8. Tvirtina įstatų pakeitimus;
20.9. Įgalioja  prezidentą (ar vieną iš vykdomojo komiteto narių) pasirašyti pakeistus įstatus;
20.10. Sprendžia kitus asociacijos narių ir vykdomojo komiteto pateiktus klausimus.
21. Neeilinė generalinė asamblėja gali būti sušaukta pareikalavus ne mažiau kaip 1/2 LSSA narių arba vykdomojo komiteto sprendimu, atsistatydinus prezidentui.
22. Generalinės asamblėjos posėdžiai yra atviri.
23. Generalinė asamblėja pradedama mandatų komisijos pranešimu, kurio metu paskelbiama kiek delegatų dalyvauja ir jie pristatomi.
24. Generalinė asamblėja vykdoma pagal vykdomojo komiteto parengtą reglamentą.
25. Generalinei asamblėjai vadovauti pirmininkas renkamas iš dalyvaujančių delegatų.
26. Priklausomai nuo patvirtintos darbotvarkės generalinė asamblėja gali spręsti ir kitus klausimus, vykdyti diskusiją.

VI SKYRIUS. ASAMBLĖJA
27. Asamblėja šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, kai nevykdoma generalinė asamblėja.
28. Asamblėją sudaro vykdomojo komiteto nariai ir po du kiekvienos universiteto statusą turinčios aukštosios mokyklos sporto klubų (centrų) ir studentų sporto lygų atstovus. Ji kompetentinga nagrinėti visus LSSA klausimus, išskyrus priskirtus generalinės asamblėjos kompetencijai.
29. Asamblėja teisėta, jei dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

VII SKYRIUS. VYKDOMASIS KOMITETAS
30. Vykdomasis komitetas:
30.1. Sprendžia svarbius LSSA reikalus, koordinuoja visų aukštųjų mokyklų sporto klubų veiklą.
30.2. Priima norminio pobūdžio sprendimus.
30.3. Tvirtina pajamų išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą bei kitus iždo klausimus.
30.4. Skelbia asamblėjų datą ir vietą, nurodo delegatų kvotas, tvirtina LSSA veiklos planą.
30.5. Tvirtina LSSA asamblėjų reglamentą.
30.6. Išklauso Generalinio sekretoriaus, komisijų pirmininkų ataskaitas.
30.7. Vykdomajam komitetui vadovauja ir jos darbotvarkę tvirtina Prezidentas arba jam nesant kitas jo įgaliotas viceprezidentas.
30.8. Vykdomojo posėdžio darbotvarkę generalinis sekretorius turi išsiųsti VK nariams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio. 

VIII SKYRIUS. KOMISIJOS
31.  Sudaromos šios nuolatinės komisijos:
31.1. Varžybų organizavimo ir vykdymo;
31.2. Viešųjų ryšių;
31.3. Lietuvos studentų nacionalinių rinktinių  sudarymo ;
31.4. Kūno kultūros ir sporto mokslo;
31.5. Sporto visiems;
31.6. Rėmėjų paieškos;
31.7. Etikos.
32. Prireikus vykdomojo komiteto sprendimu gali būti sudarytos kitos nuolatinės arba laikinosios komisijos.
33. Komisijų sprendimai įsigalioja tada, kai juos patvirtina vykdomasis komitetas.

IX SKYRIUS. PREZIDENTAS
34. Prezidentas oficialiai atstovauja LSSA valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse studentų sporto organizacijose ir atsako už visą jos veiklą.
35. Prezidentas privalo:
35.1. Vadovauti generalinių asamblėjų bei asamblėjų sušaukimui;
35.2. Pirmininkauti asamblėjose ir vykdomojo  komiteto posėdžiuose;
35.3. Koordinuoti  asociacijos valdymo organų nutarimų vykdymą;
35.4. Kontroliuoti priimtų nutarimų vykdymą;
35.4. Parinkti ir siūlyti generalinei asamblėjai generalinio sekretoriaus ir kitų vykdomojo komiteto narių kandidatūras.
36. Prezidentą renka generalinė asamblėja.
37. Nesant prezidentui, jo pareigas vykdo vienas iš viceprezidentų.
   
X SKYRIUS. GENERALINIS SEKRETORIUS
38. Generalinis sekretorius yra atsakingas už LSSA valdymą.
39. Generalinis sekretorius privalo:
39.1. Teikti veiklos ataskaitas, rengti pranešimus asamblėjai ir veiklos planą vykdomajam komitetui;
39.2. Pagal nustatytą tvarką įregistruoti naujai priimtus narius;
39.3. Organizuoti LSSA generalinės asamblėjos, asamblėjos, vykdomojo komiteto visų nutarimų vykdymą ir daryti pranešimus vykdomojo komiteto posėdžiuose apie jų vykdymą;
39.4. Kartu su prezidentu organizuoti vykdomojo komiteto darbą;
39.5. Vesti pasitarimus;
39.6. Palaikyti kontaktus tarp asociacijos narių;
39.7. Koordinuoti skirtingų LSSA sričių veiklą;

XI SKYRIUS. REVIZIJOS KOMISIJA
40. Revizijos komisija privalo:
40.1. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti LSSA finansinę ir ūkinę veiklą ir pateikti informaciją asamblėjai;
40.2. Pateikti pranešimą generalinei asamblėjai apie keturių metų veiklos patikrinimo rezultatus.
41. Revizijos komisija pavaldi generalinei asamblėjai.

XII SKYRIUS. RINKIMAI IR BALSAVIMO TVARKA
42. Prezidentas, viceprezidentai, vykdomasis komitetas ir revizijos komisija renkami keturiems metams. Prezidentas renkamas slaptu balsavimu (jei generalinė asamblėja nenutarė kitaip), viceprezidentai, vykdomasis komitetas ir revizijos komisija renkami atviru balsavimu. Generalinį sekretorių tvirtina generalinė asamblėja prezidento teikimu. Jei dėl kurio nors vadovo atsistatydinimo reikia papildomų rinkimų, jo pareigas iki naujų rinkimų atlieka prezidento paskirtas asmuo iš vykdomojo komiteto narių.
43. Prezidento rinkimų slapto balsavimo tvarka:
44. Kandidatūras į LSSA prezidento pareigas siūlo generalinės asamblėjos delegatai. Kandidatūros yra svarstomos ir atviru balsavimu sprendžiama ar įrašyti į slapto balsavimo biuletenius. Kandidatų skaičius neribojamas. Po kandidatų iškėlimo atviru balsavimu renkama balsų skaičiavimo komisija, kuri išsirenka pirmininką ir sekretorių. Balsų skaičiavimo komisijoje negali būti asmenys įrašyti į slapto balsavimo biuletenius.
45. Negaliojančiais biuleteniais laikomi balsavimo biuleteniai, kuriuose rinkėjas išbraukė visus kandidatus arba nepažymėjo nė vieno kandidato, arba pagal žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo valios. Sprendimą dėl balsavimo biuletenio pripažinimo negaliojančiu priima balsų skaičiavimo komisija.
46. Išrinktu pirmuoju balsavimu laikomas tas kandidatas, kuris gavo balsų daugumą, t.y. 50% + 1 balsą nuo pripažintų galiojančiais balsavimo biuletenių. Jei du ar daugiau kandidatų gavo vienodą balsų skaičių ir todėl nė vienas nebuvo išrinktas, vykdomas antrasis balsavimo turas. Į balsavimo biuletenius įrašomi tik tie kandidatai, kurie gavo daugiausiai balsų (vienodą balsų skaičių) pirmame balsavimo ture. Išrinktu antruoju balsavimu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausiai balsų, suskaičiavus balsadėžėje rastus biuletenius.

XIII SKYRIUS. LSSA TURTAS IR LĖŠOS
47. LSSA gali nuosavybės teise turėti turto ir lėšų, kurį ji įgyja teisės aktų nustatyta tvarka.
48. LSSA nuosavybės teise arba kitais pagrindais gali valdyti sporto įrenginius ir kitą nekilnojamą ir kilnojamą turtą.
49. LSSA lėšas sudaro:
49.1. Narių mokesčiai;
49.2. Valstybės valdymo institucijų, savivaldybių skirtos tikslinės lėšos konkrečioms sporto ir sveikatos programoms įgyvendinti;
49.3. Teisės aktų nustatyta tvarka fizinių asmenų, labdaros organizacijų, labdaros fondų, nevalstybinių fondų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos, paaukotos lėšos;
49.4. Paramos teikėjų lėšos;
49.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.
50. LSSA turtas ir lėšos naudojami įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

XIV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. LSSA veikla nutraukiama generalinės asamblėjos sprendimu, jeigu už jį balsavo 2/3 delegatų arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu.
52. Visus klausimus susijusius su LSSA veiklos nutraukimu, tame tarpe lėšų ir turto panaudojimu, sprendžia generalinėje asamblėjoje išrinkta likvidacinė komisija teisės aktų nustatyta tvarka.

LSSA prezidentas      

Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų čempionatų vykdymo reglamentas